DOÇENT DR. MUHİTTİN TURAN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
MUHİTTİN TURAN
e-Posta:
mturan@beun.edu.tr
Telefon:
2912826
Çalışma Alanları:

Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

None

Öğrenim Bilgileri
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
15/09/2002 - Bitiş Tarihi 23/06/2006
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
15/09/2006 - Bitiş Tarihi 20/01/2009
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
12/09/2011 - Bitiş Tarihi 12/06/2014
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARI: MEDEM ÖRNEĞİ

ELİF GÜR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Adli Bilimler Ana Bilim Dalı

Safahat'ta temel erdemler: Hikmet, iffet, cesaret ve adalet

SAFİYE GÜNGÖR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Değerler Eğitimi Ana Bilim Dalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K_0339 numaralı şiir mecmuasının çeviri yazılı metni ve MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a göre tasnifi

ALEYNA SARIKOÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi 42 Yu 8142 numaralı şiir mecmuasının çeviri yazılı metni ve incelenmesi

ERHAN YAVAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

XV-XIX. yüzyıllardaki gazellerde redif kullanımı ve tasnifi

ARZU ODA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K0708 numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a göre metni ve incelenmesi

BÜŞRA KULAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Mehmed Vehbi Konevi Divan-ı Hafız Şerhi 1. cilt ilk 50 gazel (Metin-inceleme)

NUR FIRINCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk ‎Kitaplığı OE_Yz_0909_01-10 numaralı şiir mecmuasının çeviri yazılı metni, incelenmesi ve MESTAP ‎(Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a göre tasnifi

MERT HASAN ŞAHİNTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İBB Atatürk Kitaplığı'nda bulunan BEL_YZ_K.000394 demirbaş numaralı şiir mecmuasının MESTAP (Mecmualarının sistematik tasnifi projesi) dahilinde günümüz harflerine aktarımı ve incelenmesi

SİNAN DAVULCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T-3031 numarada kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (MESTAP tasnifi - metin)

DİCLE GİZEM KOYUNCU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı bel_yz_o0043 numarada kayıtlı şiir mecmuası'nın (1b-75a) transkripsiyonlu metni ve şiir mecmualarının sistematik tasnifi projesi'ne (Mestap) göre tasnifi

EKİM ORTAÇ ULUDÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığı Bel_Yz_K0352 numaralı mecmuanın mestap'a (Mecmuaların sistematik tasnifi projesi) göre tenkidli metni

HATİCE ÇAM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Fuzûlȋ'nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde tasvir ögesi olarak teşbih

MEHMET KUNDUZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Mecmûatü'l-eş'âr, Süleymaniye kütüphanesi Galata mevlevîhânesi, numara:171 (1-117) (İnceleme-karşılaştırmalı metin)

MERVE MENTEŞE
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Klasik Türk Edebiyatında Kur’ân Surelerinin Manzum Tertibi ve Aksaraylı Hasan Rızâyî’nin Manzum Tertîbü Süveri’l-Kur’âni’l-’Azîm’i
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)

Tarih: 2/2024 Sayı: 14 Cilt: None Sayfa: 5- TURAN MUHİTTİN, CANKURT Muhammet H.

Endeks:TR DİZİN ISSN:2687-5675

MEHMET AKİF ERSOY’UN İLME VE MAARİFE BAKIŞI
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2023 Sayı: 45 Cilt: 24 Sayfa: 717- TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-6834 doi:10.21550/sosbilder.1250913

LÂMİ’Î ÇELEBİ’NİN ARUZ RİSALESİ
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2023 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 156- TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2548-0979 doi:10.32321/cutad.1246580

Bir Yûnus Emre Muakkibi: Azîz Mahmûd Hüdâyî
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 184- TURAN MUHİTTİN

Endeks:ASOS INDEKS ISSN:2619-9211

Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî’nin Risâle fi’l-Arûz’u
TÜRÜK ULUSLARARASI DİL, EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Tarih: 9/2019 Sayı: 18 Cilt: 7 Sayfa: 107- TURAN MUHİTTİN

Endeks:EBSCO, SOBIAD, PROQUEST, DERGİPARK, ASOS, INDEX COPERNICUS, OAJI ISSN:2147-8872

Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şemsî
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 2/2016 Sayı: 42 Cilt: 9 Sayfa: 122- TURAN MUHİTTİN,DÜZENLİ MESUT BAYRAM

Endeks:ASOS INDEX, EBSCO, MLA, BC ELN, ISAM, DOAJ, Proquest CSA, SSRN, INDEX COPERNICUS, JOURNAL DATABASE ISSN:1307-9581

Ulusal Makaleler
Arapça-Türkçe Manzum Sözlüklerden Türk ü Tâzî ve Hakkında Yayınlanan Bir Makale Üzerine Bazı Tespit ve Teklifler
KÜLTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 131- TURAN MUHİTTİN

Endeks:INDEX COPERNICUS, EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX, BIELEFELD ACADEMIC SEARCH ENGINE, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING, ASOS İNDEKS, İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, GOOGLE SCHOLAR ISSN:2757-5667

Website

Divan Şiirinde Toprak Motifi
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

Tarih: 6/2019 Sayı: 26 Cilt: 12 Sayfa: 468- TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-4445

Website

XIV ve XV. Yüzyıl Divanlarında “Koku” Kavramı Etrafında Oluşan Benzetme ve Hayal Dünyalarına Bir Bakış
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2019 Sayı: 45 Cilt: 25 Sayfa: 251- TURAN MUHİTTİN

Endeks:ESCI, ASOS INDEX, TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT, SOBIAD, EBSCO, MLA ISSN:2458-9071

Website

Şerh-i Mantıku’t-Tayr’da Gelenek, Halk İnanışı ve Âdet
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 11/2017 Sayı: 7 Cilt: 6 Sayfa: 90- TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185

Website

Ahmedî Divanı’nda Kuşlar
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 7 Cilt: 2 Sayfa: 23- TURAN MUHİTTİN

Endeks:SOBIAD, Asos, Cite Factor, İndex Copernicus, Journal Index ISSN:2148-2489

Website

Feridüddin-i Attâr’ın Mantıku’t-Tayr İsimli Eserinin Türk Edebiyatındaki İlk ve Tek Şerhi: Şem’xxî Şem’xxullâh’xxın Şerh-i Mantıku’xxt-Tayr’xxı
Turkish Studies

Tarih: 9/2014 Sayı: 9 Cilt: 9 Sayfa: 991- TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

Website

Hasan Rızâyî ve Kân-ı Ma’ânî İsimli Manzum Sözlüğü
Turkish Studies International Academic Journals

Tarih: 4/2012 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 2939- TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

Website

Uluslararası Bildiriler (11)
AKSARAYLI RIZÂYÎ’NİN KALEMİNDEN SAFİYYÜDDÎN-İ ERDEBÎLÎ ETRAFINDA GELİŞEN KISA BİR HİKÂYE YA DA İBNİ BEZZÂZ’IN SAFVETÜ’S-SAFÂ’SINDAN KISMİ ÇEVİRİ

(Tam metin bildiri)

VIII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 2023-10-24 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN, CANKURT Muhammet H. Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:112- ISBN:978-605-72893-7-7 Basım Tarihi : 02.01.2024

Website

Behcetü'l-Hadâık'ta Âlimin Yeri ve Önemi

(Özet bildiri)

Uluslararası Selçuklu Anadolu'sunda İlim ve Ulema Sempozyumu 2023-11-24 2023-11-25 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:29- ISBN:978-625-6640-14-6 Basım Tarihi : 29.12.2023

Website

19. Yüzyıl Âşık Edebiyatı ve Divan Edebiyatına Müştereklik ve Gelenek Bağlamında Toplu Bir Bakış

(Tam metin bildiri)

Türk Âşıklık Geleneği ve Âşık Veysel 2023-11-02 2023-11-04 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:71- ISBN:978-625-6497-20-7 Basım Tarihi : 28.12.2023

AKSARAYLI HASAN RIZÂYÎ’NİN KADILIK MERKEZLERİNE DAİR BİR ESERİ

(Tam metin bildiri)

VII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 2022-10-27 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN, CANKURT HASAN Sayfa:91- ISBN:978-605-72893-2-2 Basım Tarihi : 27.10.2022

Website

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında Kayıtlı Bel_Yz_K0708 Numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP’a (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi) Göre İncelenmesi

(Özet bildiri)

6th International Management and Social Sciences Conference 2021-01-16 Sözlü Sunum KULAY BÜŞRA, TURAN MUHİTTİN Sayfa:78- ISBN:978-605-65197-9-6 Basım Tarihi : 01.06.2021

Website

Kân-ı Ma'ânî'nin Yeni Bir Nüshası

(Tam metin bildiri)

V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (03-04 Kasım 2020) 2020-11-03 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:84- ISBN:978-605-69519-3-0 Basım Tarihi : 01.12.2020

Website

XV. Yüzyıl Divan Şairlerinden Amasyalı Münîrî’nin “Güneş” Redifli Kasidesinde Güneş’in Övgü Unsuru Olarak Kullanımı

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni 2018-10-04 2018-10-06 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:319- ISBN:978-605-4598-41-0 Basım Tarihi : 02.12.2018

Website

XVII. Yüzyıl Aksaraylı Divan Şairlerinden Hasan Rızâyî’nin Tezkiretü’s-Sâlikîn İsimli Eserinde Aziz Mahmûd Hüdâyî Etkisi

(Tam metin bildiri)

III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 2018-10-25 2018-10-27 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:320- ISBN:978-605-88368-8-4 Basım Tarihi : 02.12.2018

FERÎDÜDDÎN-İ ATTÂR’IN MANTIKU’T-TAYR’INDA GEÇEN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

(Tam metin bildiri)

Çuvaş Devlet Pedagoji Üniversitesi 2016-11-10 2016-11-10 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:41- ISBN:373.5.016:[811.512.111+821.512.11](082) Basım Tarihi : 28.02.2017

HEKİM NİDÂÎ NİN DÜRR İ MANZÛM ADLI MESNEVİSİNİN AKSARAYLI HASAN RIZÂÎ TARAFINDAN KALEME ALINAN YENİ BİR NÜSHASI

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 2016-10-27 2016-10-29 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:567- ISBN:978-605-88368-2-2 Basım Tarihi : 01.12.2016

Türkçede Halklılaşma ve Şerh-i Mantıku’xxt-Tayr Örneği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2016-06-02 2016-06-04 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:576- Basım Tarihi : 01.10.2016

Kitaplar
Abdurrahmân-ı Hâkî/Savgu'l-Me'âl Fî-Neşri Nazm-ı Le'âl-Arapça-Türkçe Manzum Sözlüklerden Nazm-ı Le'âl'in Şerhi (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
(Bilimsel Kitap)

Editör: Prof. Dr. Ozan Yılmaz Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Berikan ISBN: 978-605-7697-62-2 Tarih: 2023

Vefatının Ellinci Yılında Veysel'e Vefâ Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Âşık Veysel'in Şiirlerinde Renkler Basım Sayısı::(1) Sayfa::151 177 Yayınevi:: Akıl Fikir Yayınları ISBN: 978-625-6403-99-4 Tarih: 2023

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MENÂKIB-I SULTÂN SÜLEYMÂN (RİSÂLE-İ PÂDİŞÂH-NÂME) (EYYÛBÎ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Zonguldak-Antik Çağ'dan Cumhuriyet'e Bir Kentin Tarihi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak ve Edebiyat Editör: Ahmet Efiloğlu, Yücel Namal, Gürbüz Arslan, Çağlar Tan Basım Sayısı::(1) Sayfa::539 558 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-30-8 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: SİRÂCÜ'L-KULÛB Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: LÜGAT-İ FERİŞTEOĞLU (FERİŞTEOĞLU ABDÜLLATİF) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: GÜLİSTÂN [TERCÜMESİ] (MAHMÛD BİN KÂDÎ-İ MANYAS) (İlaveli ve Geniş Tercüme) Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 1 Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: SE ZEBÂN (ŞEYH AHMED-İ ANTAKÎ) Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 1 Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: GÜLİSTÂN [TERCÜMESİ] (MAHMÛD BİN KÂDÎ-İ MANYAS) Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 1 Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MÜNTEHABÂT-I ŞEHNÂME-İ FİRDEVSÎ-İ TÛSÎ (ZİYÂ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: RİSÂLE Fİ'L-ARÛZ (PENBE-ZÂDE) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MEDÂR-I MÜKÂLEME [ARABÎ VE FÂRİSÎ VE TÜRKÎ] (ZİYÂ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: YENİ USÛL SARF-I FÂRİSÎ (AHMED RÂSİM) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: SAVGU'L-ME'ÂL FÎ-NEŞRİ NAZM-I LE'ÂL (ABDURRAHMÂN-I HÂKÎ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: KİTÂB-I GÜLŞEN-İ SÎMURG/TERCÜME-İ MANTIKU'T-TAYR (ZA‘ÎFÎ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: HAZÎNE-İ ESMÂ-İ TÜRKİYYE (FEVZÎ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: DURUB-I EMSÂL MECMUASI (FEVZÎ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: RAVZATÜ’L-KÂMİLÎN (MAHMÛD CELÂLEDDİN PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MECMÛ'A (İBB Atatürk Kitaplığı, Bel_Yz_K.000394) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MECMÛ'A (İBB Atatürk Kitaplığı, OE_Yz_0909_01-10) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Eşq ve İdrak Şairi (Nizâmî-i Gencevî)
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Nizâmî-i Gencevî ve Eserleri Basım Sayısı::(1) Sayfa::142 146 Yayınevi:: Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Nazırlığı-Sumqayıt Devlet Üniversitesi ISBN: 978-9952-529-99-9 Tarih: 2022

Şehr-i Sülehâ-Aksaray'ın Tarihî, Tasavvufî Şahsiyetleri
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Azîz Mahmûd Hüdâyî Basım Sayısı::(1) Sayfa::295 306 Yayınevi:: Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay. ISBN: 978-625-8108-91-0 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: ŞERH-İ MANTIKU'T-TAYR (ŞEM'Î MUSTAFA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MİR'ÂTÜ'L-HAREMEYN (EYYÛB SABRİ PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: RİYÂZÜ'L-MÛKİNÎN (EYYÛB SABRÎ PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: TERCEMETÜ'Ş-ŞEMÂ'İL (EYYÛB SABRÎ PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: NUHBETÜ'L-EMSÂL (SA'ÎD PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: REHNÜMÂ-YI MUALLİMÎN (SELÎM SÂBİT) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: TAZARRU'ÂT-I SİNÂN PAŞA (EBÜZZİYÂ TEVFÎK) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

e-Aksaray Ansiklopedisi
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: Azîz Mahmûd Hüdâyî Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Aksaray Üniversitesi ISBN: 978-605-69519-4-7 Tarih: 2021

Hekim Nidâî Dürr-i Manzûm (Yeni Bir Nüshası Üzerine Tıp, Dil ve Edebiyat İncelemesi)
(Bilimsel Kitap)

Editör: Doç. Dr. Muhittin Turan Basım Sayısı::(1) Sayfa::57 141 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605967824-7 Tarih: 2020

Ahmed Râsim-Yeni Usûl Sarf-ı Fârisî
(Bilimsel Kitap)

Editör: Yrd. Doç. Dr. Mesut Bayram DÜZENLİ Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları ISBN: 9786059408509 Tarih: 2017

Helal Kazanç
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: Safahat’ta Helal Kazanç Editör: Hasan MEYDAN, Behram HASANOV, Murat AKIN Basım Sayısı::(1) Sayfa::97 104 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-84301-6-7 Tarih: 2016

Şem’î Şerh-i Mantıku’t-Tayr
(Bilimsel Kitap)

Editör: İbrahim Gültekin Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları ISBN: 9786059100298 Tarih: 2015

Nazm ve Eşkâl-i Nazm
(Bilimsel Kitap)

Editör: Rekin Ertem Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları ISBN: 9786059100717 Tarih: 2015

Üniversite Dışı Deneyimler
Halk Eğitim Merkezi

2010-0

Ücretli Öğretmen

Osmanlı Türkçesi Öğretmenliği

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2006-0

Ücretli Öğretmen

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni