DOÇENT DR. MUHİTTİN TURAN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
MUHİTTİN TURAN
e-Posta:
mturan@beun.edu.tr
Telefon:
2912826
Çalışma Alanları:

Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR)
Tez Adı : Şem’xxî Şem’xxullah Şerh-i Mantıku’xxt-Tayr
2011-2014
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Behrî Dîvânı (İnceleme-Metin)
2006-2009
Lisans
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2002-2006
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
XV-XIX. yüzyıllardaki gazellerde redif kullanımı ve tasnifi

ARZU ODA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K0708 Numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a göre metni ve incelenmesi

BÜŞRA KULAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Mehmed Vehbi Konevi Divan-ı Hafız Şerhi 1. cilt ilk 50 gazel (Metin-inceleme)

NUR FIRINCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk ‎Kitaplığı OE_YZ_0909_01-10 numaralı şiir mecmuasının çeviri yazılı metni, incelenmesi ve mestap ‎(mecmuaların sistematik tasnifi projesi)'a göre tasnifi

MERT HASAN ŞAHİNTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İBB Atatürk Kitaplığı'nda bulunan BEL_YZ_K.000394 demirbaş numaralı şiir mecmuasının MESTAP (Mecmualarının sistematik tasnifi projesi) dahilinde günümüz harflerine aktarımı ve incelenmesi

SİNAN DAVULCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T-3031 numarada kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (MESTAP tasnifi - metin)

DİCLE GİZEM KOYUNCU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı bel_yz_o0043 numarada kayıtlı şiir mecmuası'nın (1b-75a) transkripsiyonlu metni ve şiir mecmualarının sistematik tasnifi projesi'ne (Mestap) göre tasnifi

EKİM ORTAÇ ULUDÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığı Bel_Yz_K0352 numaralı mecmuanın mestap'a (Mecmuaların sistematik tasnifi projesi) göre tenkidli metni

HATİCE ÇAM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Fuzûlȋ'nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde tasvir ögesi olarak teşbih

MEHMET KUNDUZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Mecmûatü'l-eş'âr, Süleymaniye kütüphanesi Galata mevlevîhânesi, numara:171 (1-117) (İnceleme-karşılaştırmalı metin)

MERVE MENTEŞE
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Bir Yûnus Emre Muakkibi: Azîz Mahmûd Hüdâyî
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 184-195 TURAN MUHİTTİN

Endeks:ASOS INDEKS ISSN:2619-9211

Website

Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî’nin Risâle fi’l-Arûz’u
TÜRÜK ULUSLARARASI DİL, EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Tarih: 9/2019 Sayı: 18 Cilt: 7 Sayfa: 107-152 TURAN MUHİTTİN

Endeks:EBSCO, SOBIAD, PROQUEST, DERGİPARK, ASOS, INDEX COPERNICUS, OAJI ISSN:2147-8872

Website

Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şemsî
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 2/2016 Sayı: 42 Cilt: 9 Sayfa: 122-154 TURAN MUHİTTİN,DÜZENLİ MESUT BAYRAM

Endeks:ASOS INDEX, EBSCO, MLA, BC ELN, ISAM, DOAJ, Proquest CSA, SSRN, INDEX COPERNICUS, JOURNAL DATABASE ISSN:1307-9581

Website

Ulusal Makaleler
Arapça-Türkçe Manzum Sözlüklerden Türk ü Tâzî ve Hakkında Yayınlanan Bir Makale Üzerine Bazı Tespit ve Teklifler
KÜLTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 131-186 TURAN MUHİTTİN

Endeks:INDEX COPERNICUS, EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX, BIELEFELD ACADEMIC SEARCH ENGINE, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING, ASOS İNDEKS, İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, GOOGLE SCHOLAR ISSN:2757-5667

Website

Divan Şiirinde Toprak Motifi
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

Tarih: 6/2019 Sayı: 26 Cilt: 12 Sayfa: 468-487 TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-4445

Website

XIV ve XV. Yüzyıl Divanlarında “Koku” Kavramı Etrafında Oluşan Benzetme ve Hayal Dünyalarına Bir Bakış
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2019 Sayı: 45 Cilt: 25 Sayfa: 251-272 TURAN MUHİTTİN

Endeks:ESCI, ASOS INDEX, TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT, SOBIAD, EBSCO, MLA ISSN:2458-9071

Website

Şerh-i Mantıku’t-Tayr’da Gelenek, Halk İnanışı ve Âdet
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 11/2017 Sayı: 7 Cilt: 6 Sayfa: 90-98 TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185

Website

Ahmedî Divanı’nda Kuşlar
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 7 Cilt: 2 Sayfa: 23-37 TURAN MUHİTTİN

Endeks:SOBIAD, Asos, Cite Factor, İndex Copernicus, Journal Index ISSN:2148-2489

Website

Feridüddin-i Attâr’ın Mantıku’t-Tayr İsimli Eserinin Türk Edebiyatındaki İlk ve Tek Şerhi: Şem’xxî Şem’xxullâh’xxın Şerh-i Mantıku’xxt-Tayr’xxı
Turkish Studies

Tarih: 9/2014 Sayı: 9 Cilt: 9 Sayfa: 991-1009 TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

Website

Hasan Rızâyî ve Kân-ı Ma’ânî İsimli Manzum Sözlüğü
Turkish Studies International Academic Journals

Tarih: 4/2012 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 2939-2992 TURAN MUHİTTİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

Uluslararası Bildiriler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında Kayıtlı Bel_Yz_K0708 Numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP’a (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi) Göre İncelenmesi

(Özet bildiri)

6th International Management and Social Sciences Conference 16.01.2021 Sözlü Sunum KULAY BÜŞRA, TURAN MUHİTTİN Sayfa:78-79 ISBN:978-605-65197-9-6

Website

Kân-ı Ma'ânî'nin Yeni Bir Nüshası

(Tam metin bildiri)

V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (03-04 Kasım 2020) 03.11.2020 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:84-96 ISBN:978-605-69519-3-0

Website

FERÎDÜDDÎN-İ ATTÂR’IN MANTIKU’T-TAYR’INDA GEÇEN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

(Tam metin bildiri)

Çuvaş Devlet Pedagoji Üniversitesi 10.11.2016 10.11.2016 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:41-48 ISBN:373.5.016:[811.512.111+821.512.11](082)

Türkçede Halklılaşma ve Şerh-i Mantıku’xxt-Tayr Örneği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 02.06.2016 04.06.2016 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:576-585

XV. Yüzyıl Divan Şairlerinden Amasyalı Münîrî’nin “Güneş” Redifli Kasidesinde Güneş’in Övgü Unsuru Olarak Kullanımı

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni 04.10.2018 06.10.2018 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:319-333 ISBN:978-605-4598-41-0

Website

XVII. Yüzyıl Aksaraylı Divan Şairlerinden Hasan Rızâyî’nin Tezkiretü’s-Sâlikîn İsimli Eserinde Aziz Mahmûd Hüdâyî Etkisi

(Tam metin bildiri)

III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 25.10.2018 27.10.2018 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:320-332 ISBN:978-605-88368-8-4

HEKİM NİDÂÎ NİN DÜRR İ MANZÛM ADLI MESNEVİSİNİN AKSARAYLI HASAN RIZÂÎ TARAFINDAN KALEME ALINAN YENİ BİR NÜSHASI

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 27.10.2016 29.10.2016 Sözlü Sunum TURAN MUHİTTİN Sayfa:567-583 ISBN:978-605-88368-2-2

Akademik Görevler
DOÇENT
2020
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2015-2020
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2014-2015
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği
2022

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği
2022

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
2014

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2014

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2014

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı
2014

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
İslami ve Milli Değerler Ekseninde Safahat
(Yüksek Lisans)
İslam Medeniyetinde Toplum ve Toplum Kurumları
(Yüksek Lisans)
İslam Medeniyetinde Temel Şahsiyetler ve Değerler Eğitimindeki Yeri
(Yüksek Lisans)
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
Klasik Türk Şiirinde Sosyal Kültürel Unsurlar
(Yüksek Lisans)
Farsça Grameri
(Yüksek Lisans)
Eski Türk Edebiyatında Mensur Eserler II
(Yüksek Lisans)
Eski Türk Edebiyatında Manzum Metinler
(Yüksek Lisans)
Eski Türk Edebiyatı Bibliyografyası
(Yüksek Lisans)
ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİNLER
(Yüksek Lisans)
ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI
Dersler - Lisans
(Lisans)
Son Dönem Osmanlı Şairleri
(Lisans)
Osmanlı Türkçesine Giriş-II
(Lisans)
Osmanlı Türkçesine Giriş-I
(Lisans)
Osmanlı Türkçesine Giriş I
(Lisans)
Osmanlı Türkçesi Grameri-II
(Lisans)
Osmanlı Türkçesi Grameri-I
(Lisans)
Osmanlı Türkçesi Grameri I
(Lisans)
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-II
(Lisans)
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I
(Lisans)
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ-II
(Lisans)
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ-I
(Lisans)
Metin Şerhi-II
(Lisans)
Metin Şerhi-I
(Lisans)
Metin Şerhi II
(Lisans)
Metin Şerhi I
(Lisans)
Eski Türk Edebiyatında Nesir
(Lisans)
Eski Türk Edebiyatı-VI
(Lisans)
Eski Türk Edebiyatı-V
(Lisans)
Eski Türk Edebiyatı-IV
(Lisans)
Eski Türk Edebiyatı-III
(Lisans)
Eski Türk Edebiyatı-II
(Lisans)
Eski Türk Edebiyatı-I
(Lisans)
Eski Türk Edebiyatı V
(Lisans)
Eski Türk Edebiyatı III
(Lisans)
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV
(Lisans)
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-III
(Lisans)
Bitirme Projesi II
(Lisans)
Bitirme Projesi I
Kitaplar
Zonguldak-Antik Çağ'dan Cumhuriyet'e Bir Kentin Tarihi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak ve Edebiyat Editör: Ahmet Efiloğlu, Yücel Namal, Gürbüz Arslan, Çağlar Tan Basım Sayısı::(1) Sayfa::539 558 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-30-8 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: SİRÂCÜ'L-KULÛB Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: LÜGAT-İ FERİŞTEOĞLU (FERİŞTEOĞLU ABDÜLLATİF) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: GÜLİSTÂN [TERCÜMESİ] (MAHMÛD BİN KÂDÎ-İ MANYAS) (İlaveli ve Geniş Tercüme) Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 1 Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: SE ZEBÂN (ŞEYH AHMED-İ ANTAKÎ) Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 1 Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: GÜLİSTÂN [TERCÜMESİ] (MAHMÛD BİN KÂDÎ-İ MANYAS) Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 1 Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MÜNTEHABÂT-I ŞEHNÂME-İ FİRDEVSÎ-İ TÛSÎ (ZİYÂ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: RİSÂLE Fİ'L-ARÛZ (PENBE-ZÂDE) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MEDÂR-I MÜKÂLEME [ARABÎ VE FÂRİSÎ VE TÜRKÎ] (ZİYÂ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: YENİ USÛL SARF-I FÂRİSÎ (AHMED RÂSİM) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: SAVGU'L-ME'ÂL FÎ-NEŞRİ NAZM-I LE'ÂL (ABDURRAHMÂN-I HÂKÎ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: KİTÂB-I GÜLŞEN-İ SÎMURG/TERCÜME-İ MANTIKU'T-TAYR (ZA‘ÎFÎ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: HAZÎNE-İ ESMÂ-İ TÜRKİYYE (FEVZÎ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: DURUB-I EMSÂL MECMUASI (FEVZÎ) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: RAVZATÜ’L-KÂMİLÎN (MAHMÛD CELÂLEDDİN PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MECMÛ'A (İBB Atatürk Kitaplığı, Bel_Yz_K.000394) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MECMÛ'A (İBB Atatürk Kitaplığı, OE_Yz_0909_01-10) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2022

Eşq ve İdrak Şairi (Nizâmî-i Gencevî)
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Nizâmî-i Gencevî ve Eserleri Basım Sayısı::(1) Sayfa::142 146 Yayınevi:: Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Nazırlığı-Sumqayıt Devlet Üniversitesi ISBN: 978-9952-529-99-9 Tarih: 2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: ŞERH-İ MANTIKU'T-TAYR (ŞEM'Î MUSTAFA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: MİR'ÂTÜ'L-HAREMEYN (EYYÛB SABRİ PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: RİYÂZÜ'L-MÛKİNÎN (EYYÛB SABRÎ PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: TERCEMETÜ'Ş-ŞEMÂ'İL (EYYÛB SABRÎ PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: NUHBETÜ'L-EMSÂL (SA'ÎD PAŞA) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: REHNÜMÂ-YI MUALLİMÎN (SELÎM SÂBİT) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: TAZARRU'ÂT-I SİNÂN PAŞA (EBÜZZİYÂ TEVFÎK) Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ahmet Yesevi Üniversitesi ISBN: 978-9944-237-87-1 Tarih: 2021

Abdurrahmân-ı Hâkî/Savgu'l-Me'âl Fî-Neşr-i Nazm-ı Le'âl
(Bilimsel Kitap)

Editör: Prof. Dr. Ozan Yılmaz Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Berikan ISBN: 978-605-7697-62-2 Tarih: 2021

e-Aksaray Ansiklopedisi
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: Azîz Mahmûd Hüdâyî Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Aksaray Üniversitesi ISBN: 978-605-69519-4-7 Tarih: 2021

Hekim Nidâî Dürr-i Manzûm (Yeni Bir Nüshası Üzerine Tıp, Dil ve Edebiyat İncelemesi)
(Bilimsel Kitap)

Editör: Doç. Dr. Muhittin Turan Basım Sayısı::(1) Sayfa::57 141 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605967824-7 Tarih: 2020

Ahmed Râsim-Yeni Usûl Sarf-ı Fârisî
(Bilimsel Kitap)

Editör: Yrd. Doç. Dr. Mesut Bayram DÜZENLİ Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları ISBN: 9786059408509 Tarih: 2017

Helal Kazanç
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: Safahat’ta Helal Kazanç Editör: Hasan MEYDAN, Behram HASANOV, Murat AKIN Basım Sayısı::(1) Sayfa::97 104 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-84301-6-7 Tarih: 2016

Şem’î Şerh-i Mantıku’t-Tayr
(Bilimsel Kitap)

Editör: İbrahim Gültekin Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları ISBN: 9786059100298 Tarih: 2015

Nazm ve Eşkâl-i Nazm
(Bilimsel Kitap)

Editör: Rekin Ertem Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları ISBN: 9786059100717 Tarih: 2015

Üniversite Dışı Deneyimler
Halk Eğitim Merkezi

2010-2011

Ücretli Öğretmen

Osmanlı Türkçesi Öğretmenliği

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2006-2011

Ücretli Öğretmen

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni