DOÇENT DR. ASUMAN KOÇ YURTKUR
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ASUMAN KOÇ YURTKUR
e-Posta:
asuman.ky@beun.edu.tr
Telefon:
03722911272
Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Enflasyon

Para Politikası

Büyüme

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)
Tez Adı : Yeni neoklasik sentezci para politikaları
2006-2012
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Elektronik para ve para politikası üzerindeki etkileri
2003-2006
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
1997-2002
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
POST KEYNESYEN YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE PARA ARZININ İÇSELLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

SİNAN GÜNEŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yenilenebilir enerji kaynakları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine bir inceleme

GİZEM BUSE KANBUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye için ampirik bir inceleme

SİMGENUR ÖNAL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Merkez Bankası bağımsızlığı ile enflasyon arasındaki ilişki: Enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkeler için ampirik bir analiz

MEHMET ARPAĞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Parasal aktarım kanallarının Türkiye açısından etkinliği: SVAR modeli ile ampirik bir analiz

ERİNÇ ERKİL YALÇIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Enflasyon ve enflasyon belirsizliğinin büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği

AYCAN CAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Gizem Buse Kanbur
None None None

(Yüksek Lisans)
Para Arzının İçselliği Hipotezi: Ampirik Analiz

Güneş Sinan
None None None

(Yüksek Lisans)
Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçları ve Rezerv Opsiyon Mekanizmasının Para Politikasına Etkisi: Türkiye Örneği

Ece Büşra
None None None

Uluslararası Makaleler
The Relationship Between Price Stability and Financial Stability: Evidence From Major Emerging Economies
Global Economic Review

Tarih: 10/2019 Sayfa: 1-21 KIRCI ÇEVİK NÜKET,KOÇ YURTKUR ASUMAN,dibooglu sel

Endeks:SSCI ISSN:1226-508X doi:10.1080/1226508X.2018.1531353

Website

The Relationship Between Price Stability and Financial Stability: Evidence From Major Emerging Economies
Global Economic Review

Tarih: 1/2019 Sayı: 1 Cilt: 48 Sayfa: 25-45 KIRCI ÇEVİK NÜKET,KOÇ YURTKUR ASUMAN,Dibooğlu Selahattin

Endeks:SSCI ISSN:1226-508X doi:10.1080/1226508X.2018.1531353

Website

Ulusal Makaleler
Türkiye Açısından Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının SVAR Analizi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 745-761 KOÇ YURTKUR ASUMAN, Yalçın Erinç Erkil

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Enflasyon Hedeflemesi Uygulayan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 29 Sayfa: 1-20 KOÇ YURTKUR ASUMAN, Arpağ Mehmet

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-8880

Website

Para Arzının İçselliği Hipotezi: Türkiye için Ampirik Bir Analiz (2006-2018)
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 6/2019 Cilt: 24 Sayfa: 131-150 KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832

Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi Meselesi: Yeni Uzlaşı
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme

Tarih: 12/2017 Sayfa: 812-823 KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735492

Website

Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Ticari Açıklık Arasındaki İlişki: Kırılgan Beşli Ekonomileri için Bir Analiz
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)

Tarih: 2/2017 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 21-41 KOÇ YURTKUR ASUMAN,BAHTİYAR BERSU

Endeks:Repec, DOAJ, Econ Papers, Index Copernicus, Asos Index, ISSN:2147-4478 doi:http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v6i6

Website

Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Karbon Emisyonu İlişkisi Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 11/2016 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 31-45 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

The Relationship Between Energy Prices and Macroeconomic Variables Evidence from Oil Importer Turkey and Oil Exporter Russia
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 3/2016 Sayı: 27 Cilt: 12 Sayfa: 137-154 KOÇ YURTKUR ASUMAN,TÜLÜCE NADİDE SEVİL,BAHTİYAR BERSU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Türkiye de Gıda ve Tarımsal Ürün Fiyatlarının Uluslararası Belirleyicileri
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 2/2015 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 63-73 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0876

Yeni Neoklasik Sentez Modeli Türkiye Uygulaması
AİBÜ-İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 131-157 KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:Ebscohost, İndex Copernicus, Asos İndex ISSN:1306-2174

Export Dynamics in Emerging Market Economies
Yönetim Ve Ekonomi Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 19-33 KOÇ YURTKUR ASUMAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-0064

Website

Türkiye de Telekomünikasyon Altyapısının Ekonomik Gelişmişliğe Etkisi Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Yöntemi
Sosyoekonomi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 63-84 ZEREN FATMA,KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-5577

Elektronik Para Diğer Para Türleriyle Karşılaştırılması ve Olası Etkileri
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2006 Sayı: 11 Cilt: 6 Sayfa: 207-243 Öztürk Nurettin,KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-3043

Ekonomik Büyüme Kalkınmada Ekonomik Özgürlüklerin Rolü ve Önemi
Liberal Düşünce

Tarih: 1/2006 Sayı: 43 Cilt: 1 Sayfa: 43-74 Beşkaya Ahmet,KOÇ YURTKUR ASUMAN

ISSN:1

Uluslararası Bildiriler
Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının Türkiye Açısından İşleyişi: Ampirik Bir Analiz

(Tam metin bildiri)

International Conference on Empirical Economics Social Sciences 20.06.2019 22.06.2019 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,Yalçın Erinç Erkil

Enerji Yoğunluğu ve Verimlilik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

(Tam metin bildiri)

International Congress of Energy, Economic and Security 08.11.2019 10.11.2019 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,KIRCI ÇEVİK NÜKET

Bütçe Açığı, Reel Döviz Kuru, Enflasyon ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

(Tam metin bildiri)

European Congress on Economic Issues 15.11.2019 16.11.2019 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,Ece Büşra

The Determinants of Export The Case of Emerging Markets

(Özet bildiri)

Eurasia Business and Economics Society (EBES-2010 26.05.2010 28.05.2010 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,KOÇ YURTKUR ASUMAN,nokay Pınar Cilt: 1

Term of Strategic Entrepreneurship and Schumpeter s Creative Dstruction Theory

(Tam metin bildiri)

11 Th International Strategic Management Conference 23.07.2015 25.07.2015 Sözlü Sunum TÜLÜCE NADİDE SEVİL,KOÇ YURTKUR ASUMAN Cilt: 207 Sayfa:720-728

Website

The Relationship between Economic Growth, Energy Consumption, and Other Macroeconomic Variables: AnAnalysis for Fragile Five Countries

(Özet bildiri)

3rd International Annual Meeting of Sosyoeconomi Society 28.04.2017 29.04.2017 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,BAHTİYAR BERSU

Website

TÜRKİYE AÇISINDAN PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KONUT FİYATLARI KANALININ İŞLEYİŞİ

(Özet bildiri)

International Congress of Management, Economy and Policy 28.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÇEVİK EMRAH İSMAİL,KIRCI ÇEVİK NÜKET,KOÇ YURTKUR ASUMAN ISBN:978-605-81728-1-4

Website

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği

(Tam metin bildiri)

International Congress of Energy, Economy and Security 10.11.2018 11.11.2018 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,KANBUR GİZEM BUSE

Enerji Arz Güvenliği ve Bilgi Asimetrisi: Türkiye İçin Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY 10.11.2018 11.11.2018 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,KIRCI ÇEVİK NÜKET

Website

TRAMPADAN KRİPTOYA PARANIN EVRİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 01.12.2018 02.12.2018 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,KIRCI ÇEVİK NÜKET

Website

ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAYAN ÜLKELER AÇISINDAN MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI ENFLASYON İLİŞKİSİ

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 01.12.2018 02.12.2018 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,ARPAĞ MEHMET

TÜRKİYE’NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

(Tam metin bildiri)

International Congress of Energy, Economy and Security 06.04.2019 07.04.2019 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,KIRCI ÇEVİK NÜKET,Yüksel Onur

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY PRICES AND MACROECONOMIC VARIABLES: EVIDENCE FROM OIL- IMPORTER TURKEY AND OILEXPORTER RUSSIA

(Özet bildiri)

II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,TÜLÜCE NADİDE SEVİL,BAHTİYAR BERSU

TÜRKİYE’DE UYGULANAN İTHAL İKAMECİ SANAYİ POLİTİKALARI

(Özet bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 20.04.2019 21.04.2019 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,Şahin Nasiye

PETROL ZENGİNİ ÜLKELER AÇISINDAN HOLLANDA HASTALIĞI: AMPİRİK BİR ANALİZ

(Özet bildiri)

International Congress of Energy, Economy and Security 06.04.2019 07.04.2019 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,Keskin Cemre,Kaplan Orhan Kemal

The Relationship between Competitiveness and Entrepreneursihp and the Impacts on Economic Growth

(Tam metin bildiri)

1st Annual International Conference ın Social Sciences 23.05.2015 25.05.2015 Sözlü Sunum TÜLÜCE NADİDE SEVİL,KOÇ YURTKUR ASUMAN

NET PETROL İHRACATÇISI VE NET PETROL İTHALATÇISIÜLKELER AÇISINDAN PETROL ŞOKLARININ DÖVİZ KURUÜZERİNDEKİ ETKİSİ

(Özet bildiri)

International Congress of Energy, Economy and Security 25.03.2017 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,KIRCI ÇEVİK NÜKET

Website

The Relationship between Carbon Emissions and Economic Growth in Turkey An Empirical Analysis

(Özet bildiri)

16th EBES Conference 27.05.2015 29.05.2015 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,TÜLÜCE NADİDE SEVİL,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

FELDSTEIN-HORİOKA PARADOKSU: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ

(Özet bildiri)

International Congress of Management, Economy an d Policy 28.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÇEVİK EMRAH İSMAİL,KOÇ YURTKUR ASUMAN,KIRCI ÇEVİK NÜKET ISBN:978-605-81728-1-4

The Interaction of Money and Fiscal Politicals: New Concensus

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN

Website

Economic Analysis of Carbon Tax

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,YURTKUR FATİH

Website

BÜTÇE AÇIĞI, PARA ARZI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

(Özet bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 20.04.2019 21.04.2019 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,Ece Büşra

TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİK ORANININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE GENÇ İŞSİZLİK İLE İLGİLİ ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

(Özet bildiri)

İnternational Congress of Management Economy and Policy 20.04.2019 21.04.2019 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,İnam Mehtap

KÜRESEL ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN KRİPTO PARALARIN GELECEĞİ

(Tam metin bildiri)

ınternational Congress of Energy, Economy and Security 06.04.2019 07.04.2019 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,Kaplan Orhan Kemal

Ulusal Bildiriler
Kredilerin Yaratılma Süreci: Türkiye için Ampirik Analiz

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management, Economy and Policy 05.12.2020 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN

Website

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2013
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2007-2013
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2002-2006
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
Rekabet Teorisi ve Küresel Rekabet
(Doktora)
Enerji İktisadı
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Parasal Analiz I
Dersler - Lisans
(Lisans)
İktisat Politikası
(Lisans)
İktisada Giriş
(Lisans)
Parasal Analiz II
(Lisans)
Para Teorisi ve Politikası
(Lisans)
Mikro İktisat
Kitaplar
Tools and Techniques for Implementing International E-Trading Tactics for Competitive Advantage
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: An Empirical Study on the Relationship Between Economic Growth and E-Commerce Editör: Yurdagül Meral Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: PA: IGI Global ISBN: 10.4018/978-1-7998-0035-4.ch004 Tarih: 2020

İşletme ve Finans Yazıları II
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Enflasyon Hedeflemesi ve Küresel Finansal Krizin Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkeler Açısından Bir İnceleme Editör: Temizel, Fatih Basım Sayısı::(1) Sayfa::17 32 Yayınevi:: Beta ISBN: 978 - 605 - 242 - 436 - 0 Tarih: 2019

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları III
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği: Teorik ve Ampirik Kanıtlar Editör: Mehmet Çağrı Gözen, Özgür Bayram Soylu Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Umuttepe Yayınları ISBN: 978-605-7858-18-4 Tarih: 2019

Strategic Design and İnnovative Thinking in Business Operations
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: A Heterogeneous Panel Causality Test: Research and Development Expenditures and Economic Growth in OECD Countries Editör: Dinçer, Hasan, Hacıoğlu, Ümit, Yüksel, Serhat Basım Sayısı::(1) Sayfa::293 310 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-77621-7 Tarih: 2018

Para Bankacılık ve Finansal Sistem
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Para Politikası Editör: Yıldırım, Durmuş Çağrı, Çevik, Emrah İsmail Basım Sayısı::(1) Sayfa::129 156 Yayınevi:: Ekin yayınevi ISBN: 978-605-327-747-7 Tarih: 2018

Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Economic analysis of Carbon Tax: Panel Causality Test Editör: Yıldırım, Ertuğrul, Çeştepe, Hamza Basım Sayısı::(1) Sayfa::85 102 Yayınevi:: Peter Lang Yayınevi ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Relationship between Financial Development, Innovation and Economic Growth Editör: Dinçer, Hasan, Yüksel Serhat Basım Sayısı::(1) Sayfa::462 479 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522571803 Tarih: 2018

Elektronik Para ve Para Politikası Üzerindeki Etkileri
(Bilimsel Kitap)

Editör: Asuman Koç Yurtkur Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: BEÜ ISBN: XXX Tarih: 2006

Üniversite Dışı Deneyimler