DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

OSMAN ARICAN

e-Posta:

osmanarican

Telefon:

2911914

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010-2013

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Türkoloji

Tez Adı : AKBAR RISKULOVUN ŞİİRLERİNİN ÜSLUP AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yüksek Lisans

2004-2007

Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Türkoloji

Tez Adı : SÜYÜNBAY ERALİYEVİN ŞİİRLERİNDE KELİME DÜNYASI

Lisans

1999-2003

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Toktogul Satılganov'un şiirlerinin üslup açısından incelenmesi

ÖZLEM TURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Temirkul Ümötaliyev'in seçme şiirlerinde kelime dünyası

SEMANUR YENER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Alper Canıgüz'ün romanlarında söz varlığı

OSMAN ŞAFAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sezgin Kaymaz romanlarında söz varlığı

İREM HATIL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kerim Aydın Erdem'in şiirlerinde memleket, Atatürk, aşk, çocuk ve yalnızlık temaları

HÜSEYİN GÜNGÖR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Müge İplikçi'nin öykücülüğü

ESRA ÖZTÜRK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (14)

Türkmen Basın Tarihinde “Tokmak” Dergisi

Oğuz Türkmen Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 121-131 ARICAN OSMAN,Aşirov Tahir

ISSN:2618-6543

Website

YAKOV MAKROVİÇ FAKTOROVİÇ’E (1892-1948) GÖRE SOVYETTÜRKMENİSTANI’NDA SÜRELİ YAYINLAR

JOURNAL OF ACADEMIC HISTORY AND STUDIES

Tarih: 12/2019 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 97-108 ARICAN OSMAN,Aşirov Tahir

Endeks:Google scholar ISSN:2687-5624

Website

BARPI ALIKULOV’UN ”BOLBOYT” ŞİİRİ ÜZERİNE

International Language, Literature and Folklore Researchers Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 19 Cilt: 1 Sayfa: 357-375 ARICAN OSMAN,Turan Özlem

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:2147-8872 doi:10.12992/TURUK827

Website

TEMİRKUL ÜMÖTALİYEV VE ŞİİRLERİNDE ÖNE ÇIKAN GÖSTERGELER

Journal of International Social Research

Tarih: 6/2019 Sayı: 64 Cilt: 12 Sayfa: 5-14 ARICAN OSMAN,Yener Semanur

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1307-9581 doi:10.17719/jisr.2019.3326

Website

REFİK HALİT KARAY IN ”GURBET HİKÂYELERİ” ESERİNDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Journal of International Social Research

Tarih: 2/2019 Sayı: 62 Cilt: 12 Sayfa: 19-29 ARICAN OSMAN,Şener Merve

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1307-9581 doi:10.17719/jisr.2019.3024

Website

SEZGİN KAYMAZ’IN POETİKASINI OLUŞTURAN TEMEL KAVRAMLAR

Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2019 Sayı: Volume 14 Issue 1 Cilt: 14 Sayfa: 35-56 ARICAN OSMAN,Hatıl İrem

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.14822

Website

AKBAR RISKUL’UN POETİKASINI OLUŞTURAN LEKSİKOSTİLİSTİK GÖRÜNÜŞLER

Teke Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 2273-2290 ARICAN OSMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:21470146 doi:http://dx.doi.org/10.7884/teke.4334

Website

EMİLE ZOLA’NIN NANA KARAKTERİNDE ÇEVRE VE UNSURLARI

TURKİSHSTUDİES

Tarih: 6/2018 Sayı: 20 Cilt: 13 Sayfa: 63-76 ARICAN OSMAN,ODA ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:https://orcid.org/0000-0002-4030-5314

Website

Modern Kırgızcadaki LIk Eki ve Kullanımı Üzerine

Sosyal Bilimler Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi

Tarih: 12/2016 Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 95-101 ARICAN OSMAN

Endeks:EBSCO

Website

Üslûp Bilimi Açısından Teke Yöresi Türküleri

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 36 Sayfa: 47-57 ARICAN OSMAN

Endeks:MLA, Ulakbim ISSN:1300-9435

Website

Süyünbay Eraliyev din tandalgan çıkarmalarında Men cana Sen at atooçtorunun koldonuluşu

Cusup Balasagın Atındagı Kırgız Uluttuk Üniversitetinin Carçısı

Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 175-177 ARICAN OSMAN

ISSN:139967-410-59-0

Çağdaş Kırgız Şairi Akbar Rıskulov un Kanıkey Taytoru Çapkanda Şiirinin Ontolojik Tahlili

S.D.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Tarih: 8/2013 Sayı: 29 Cilt: 29 Sayfa: 235-249 ARICAN OSMAN

Endeks:MLA International Biblography, TÜBİTAK, ULAKBİM

Website

Çağdaş Kırgız Şiirinin Stilistik Özellikleri

Turkish Studies

Tarih: 5/2013 Sayı: 8 Cilt: 4 Sayfa: 193-199 ARICAN OSMAN

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) ISSN:1308-2140 doi:Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4394

Website

Süyünbay Eraliyev din Çıgarmalarındagı Söz Baylıgına Köz Karaş

Vestnik BGU

Tarih: 2/2012 Sayı: 22 Cilt: 2 Sayfa: 175-177 ARICAN OSMAN

ISSN:139967-410-59-0

Ulusal Makaleler (1)

ZONGULDAK İLİ VE KAYBOLMAKTA OLAN KELLER KÖYÜ AĞZI ÇEKİM EKLERİ

Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi

Tarih: 1/2019 Sayı: 20 Cilt: 10 Sayfa: 129-160 ARICAN OSMAN,Yener Semanur

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:2146-4219 doi:10.22464/diyalektolog.263

Website

Uluslararası Bildiriler (11)

Türk Dilinde -lar Şekilçisinin İşlenmesi

(Tam metin bildiri)

ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK,LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR 19.12.2019 20.12.2019 Sözlü Sunum ARICAN OSMAN Basım Tarihi : 20.12.2019

15 TEMMUZ SONRASI TOPLUMSAL VESİYASİ UZLAŞI ÜSLÛBU: 7 AĞUSTOS 2016YENİKAPI MİTİNGİ

(Tam metin bildiri)

KARTEPE ZİRVESİ 2017 ULUSLARARASI 15 TEMMUZVE DARBELER KÜRESEL ETKİLER, MEDYA VEDEMOKRASİ SEMPOZYUMU 26.10.2017 28.10.2017 Sözlü Sunum ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa:531-548 ISBN:978-605-5116-52-1 Basım Tarihi : 01.03.2018

Website

Fonostilistik Açıdan akbar Rıskulov un Şiirleri

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu 02.06.2016 04.06.2016 Sözlü Sunum ARICAN OSMAN Cilt: 1 Sayfa:61-76 ISBN:2149-3219 Basım Tarihi : 10.01.2016

Baydılda Sarnogoyev in Cılkıcı Bozoy Şiirindeki Tekrarlar

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 18.03.2014 21.03.2014 ARICAN OSMAN Sayı: I Cilt: 1 Sayfa:253-266

Kırgız Şiirinin Stilistik Hususiyetleri

(Tam metin bildiri)

XI. Uluslararası Dil – Yazın – Deyişbilimi Sempozyumu 13.10.2011 14.10.2011 ARICAN OSMAN

Stilistik ve Türleri Üzerine

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 19.10.2011 21.10.2011 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:111-119

Edebi Stilin Kalıplaşması ve Kalıplaşma Sürecinde Siyasetin Etkisi Çağdaş Kırgızca Temelinde

(Tam metin bildiri)

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 24.09.2012 28.09.2012 ARICAN OSMAN

Süyünbay Eraliyev in Şiirlerinde Adların Kullanımı

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Genç Türkologlar Kongresi II 24.04.2008 26.04.2008 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:125-134

Gönüle Kelime Bilimi ve Anlam Bilim Açısından Bir Bakış ya da Gönülden Felsefeye

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Genç Türkologlar Kongresi I 12.04.2007 14.04.2007 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:125-134

Yazılı Anlatım ve Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Kuseyin Karasayev: Örnöktüü Ömür – Öçpös Muras” attuu K. Karasayevdin 110 Cıldık Maarekesine Arnalgan El aralık İlimiy Praktikalık Konferentsya 29.02.2012 29.02.2012 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:110-114

Sıklık Çalışmalarının Dil Öğretiminde Kullanılması Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Örneği

(Tam metin bildiri)

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 09.06.2010 13.06.2010 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:957-961

Ulusal Bildiriler (2)

Stilistik Açıdan Zonguldak Yerel Gazeteleri

(Tam metin bildiri)

İnsan, Kimlik, Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 16.10.2014 18.10.2014 Sözlü Sunum ARICAN OSMAN Sayi: 11 Cilt: 1 Sayfa:551-558 Basım Tarihi : 30.01.2016

ÜSLÛP BİLİMİ AÇISINDAN TEKE YÖRESİ TÜRKÜLERİ

(Tam metin bildiri)

I.Teke Yöresi Sempozyumu 04.03.2015 06.03.2015 ARICAN OSMAN Cilt: 1 Sayfa:199-206 ISBN:978-9944-729-16-1 (1.C) Basım Tarihi : 01.09.2015

Website

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

OKUTMAN

2007-2013

Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Türk Dilinin Sözvarlığı

(Yüksek Lisans)

Türk Dil Bilimi

(Yüksek Lisans)

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Dersler - Lisans

(Lisans)

Üslup Bilimi II

(Lisans)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II

(Lisans)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I

(Lisans)

Türkiye Türkçesi IV

(Lisans)

Türkiye Türkçesi I

(Lisans)

Türk Dil İlişkileri

(Lisans)

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I

(Lisans)

TÜRK DİLİNİN SÖZVARLIĞI

(Lisans)

Tarihi Türk Lehçeleri I

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Bitirme Projesi II

(Lisans)

Bitirme Projesi I

Kitaplar (1)

Sosyal Bilimlerde Dil ve Edebiyat

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dil ve Üslup Üzerine Editör: GÜN Mesut Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 12 Yayınevi:: Akademisyen Kitabevi ISBN: 978-605-258-076-9 Tarih: 2018

Projeler (1)

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 25.08.2015 - 06.04.2017