DOÇENT DR.

İsim:

MURAT AKIN

e-Posta:

murat.akin

Telefon:

03722912997

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Temel İslam Bilimleri

Temel Alanı : İlahiyat Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Kelam

None

Öğrenim Bilgileri

KARS / İMAM-HATİP LİSESİ / - İMAM HATİP LİSESİ

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 25/06/1999
Lise ve dengi

KARS

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 25/06/1999
Lise ve dengi

İMAM-HATİP LİSESİ / - İMAM HATİP LİSESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 24/09/2008 - Bitiş Tarihi 15/07/2013
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 04/09/1999 - Bitiş Tarihi 12/07/2004
Lisans-Anadal

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 17/09/2004 - Bitiş Tarihi 06/09/2006
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Bahâîlerde Vahiy Algısı

FARUK ÖLMEZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Mütekaddimun Dönemi Maturidi Kaynaklarında Yeniden Dirilmenin Temellendirilmesi

SİNAN YILDIRIM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî'de rü'yetullah

İREM KARALAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Ahmed-i Hânî'nin Tevhid Anlayışı

MÜCAHİT TENEKECİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Totemizm ve İtikadi Açıdan Değerlendirilmesi

VELİ SEBLİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Nûreddin es-Sâbûnî'nin el-Kifâye fi'l-hidâye Adlı Eserindeki Ayetlerin Yorumu

FATİH KANİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Kılıçzâde Hakkı'nın düşüncesinde din-bilim ilişkisi

MUHAMMET HAYDAR ÖZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

ALİ ARSLAN AYDIN'IN HAYATI VE KELAMİ GÖRÜŞLERİ

SEVGİ KISA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Okültist Eğilimlerden Astroloji ve İslam'ın Gayb Tasavvuru

SÜMEYYE KAYRETLİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (5)

Ebû Hanîfe’nin İmanda Eşitlik Görüşü ve Sosyal Hayata Yansıması

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 20 Sayfa: 263- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2602-2710

Website

ÖMER NASUHİ BİLMEN’İN AHİRET İNANCINI TEMELLENDİRMESİ

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD)

Tarih: 6/2019 Sayı: 39 Cilt: 21 Sayfa: 93- AKIN MURAT

Endeks:ATLA, ESCI, DOAJ, DRJI, ULAKBİM ISSN:2146-9806 doi:10.17335/sakaifd.461875

Website

“BOŞLUKLARIN TANRI’SI” İFADESİ VE KELÂMÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilimname

Tarih: 4/2019 Sayı: 37 Cilt: 1 Sayfa: 661- AKIN MURAT

Endeks:ATLA, ESCI, DOAJ, DRJI, ULAKBİM ISSN:1304-1878 doi:http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.519544

Website

MÂTÜRÎDÎ EKOLÜNDE AKÂİD METNİ YAZMA GELENEĞİ VE ÖNEMLİ BAZI AKÂİD METİNLERİ

Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 22 Cilt: 11 Sayfa: 87- AKIN MURAT

Endeks:INDEX COPERNICUS, DRJI ISSN:1308-6944

Website

BASRA MU‘TEZİLE EKOLÜNÜN ÖNEMLİ ÂLİMLERİ VE FİKİRLERİNİN TEŞEKKÜLÜNDE AİLEVİ İLİŞKİLER

The Journal of Academic Social Science Studies

Tarih: 11/2014 Sayı: 1 Cilt: 27 Sayfa: 399- AKIN MURAT

Endeks:EBSCO ISSN:2148-4163

Website

Ulusal Makaleler (13)

Tevhidin Ulûhiyyet, Rubûbiyyet ve İsim-Sıfat Şeklinde Tasnifinin Tarihi Süreci ve Kritiği

Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami ilimler fakültesi

Tarih: 6/2023 Sayı: 19 Cilt: 10 Sayfa: 47- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-5631

Website

Ebû İshâk eş-Şîrâzî’nin Akâide Dair İki Eseri ve Kelâmî Görüşleri

Diyanet İlmi Dergi

Tarih: 3/2021 Sayı: 57 Sayfa: 349- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8498

Eş‘arî Geleneğinde İmâmet Anlayışı (İbn Arafe Örneği)

Tevilat Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 369- AKIN MURAT

ISSN:2687-4849

‘Bilimsel İlerlemeler Tanrı’yı Yok mu Ediyor?’ Sorusu ve Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi

Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 701- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2619-9130

Roger Garaudy’nin Tevhid Yorumu

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 14 Cilt: 14 Sayfa: 223- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-7846

Günümüzde Bazı Marjinal Mehdi Tiplemeleri ve Söylem Analizleri

kader

Tarih: 6/2018 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 66- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2602-2710

Mu’tezile’ye Göre Ahlakın Temellendirilmesinde Vahyin ve Aklın Alanları

Marife dini araştırmalar dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 1 Cilt: 18 Sayfa: 55- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2630-5550

Mu’tezile’ye Göre Kabir Azabı

Diyanet İlmi Dergi

Tarih: 12/2017 Sayı: 4 Cilt: 53 Sayfa: 151- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8498

Hakîm es-Semerkandî’nin “es-Sevâdü’l-A‘zam” İsimliEseri Bağlamında Mâtüridî Akâid Eserlerinde Fıkhî Konulara Yer Verilmesinin Muhtemel Nedenleri

ILTED

Tarih: 6/2017 Sayı: 47 Sayfa: 103- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2458-7508

MU‘TEZİLE’NİN ASLAH TEORİSİNDE FARKLILAŞMASI

Turkish Studies

Tarih: 7/2016 Sayı: 7 Cilt: 11 Sayfa: 31- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1468-3849 doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9667

Gazali’nin el-Keşf ve’t-Tebyin fi Ğururi Halki Ecmain Eseri Bağlamında Aldanan Alim Tiplemeleri

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 5/2016 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 57- AKIN MURAT

ISSN:2148-3728

Muhammed b. Abdülvehhâb ın Tevhid Anlayışına Eleştirel Yaklaşım

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tarih: 6/2015 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 109- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-1197

Basra ve Bağdat Mu’tezile Ekollerinin Ayrılmasına Etki Eden Sebepler

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Tarih: 12/2013 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 277- AKIN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-1197

Uluslararası Bildiriler (6)

Hicri IV. Asırda Semerkant’ın Kapılarına Asılan Bir Akâid Metni: Mesâilü’l-aşri’l-İyâziyye

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslâmî İlimler Sempozyumu 2021-06-03 2021-06-04 Sözlü Sunum AKIN MURAT Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:620- ISBN:978-605-9574-59-6 Basım Tarihi : 01.09.2021

Website

İbn Arafe’nin el-Muhtasarü’l-Kelâmî İsimli Eserinin Kelâm İlmindeki Yeri Ve Önemi

(Tam metin bildiri)

5th International Scientific Research Congress 2020-09-01 2020-09-02 Sözlü Sunum AKIN MURAT Sayfa:299306- ISBN:978-605-66529-6-7 Basım Tarihi : 05.10.2020

Değerler Eğitimi Açısından İman-Amel-i Salih İlişkisi

(Tam metin bildiri)

Toplumsal Bütünleşmede Değerler ve Eğitimi III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi 2018-04-05 2018-04-06 Sözlü Sunum AKIN MURAT Cilt: 1 Sayfa:237- ISBN:978-605-9678-18-6 Basım Tarihi : 01.09.2018

Harakânî’den Yesevî’ye Gönül Birliği

(Tam metin bildiri)

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) 2016-04-13 Sözlü Sunum AKIN MURAT Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa:397- Basım Tarihi : 01.08.2016

Website

Mu’tezile’nin Günümüzdeki Durumu

(Tam metin bildiri)

5. ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ 2016-04-13 2016-04-15 Sözlü Sunum AKIN MURAT Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa:389- Basım Tarihi : 01.08.2016

Roger Garaudy’in Tevhid Tasavvuru

(Özet bildiri)

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES 2017-09-18 2017-09-24 Sözlü Sunum AKIN MURAT ISBN:ISBN: 978-605-9791-70-0

Ulusal Bildiriler (2)

HARAKÂNÎ’DE GÖNÜL KELÂMI

(Tam metin bildiri)

I. ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU 2012-10-11 2012-10-13 Sözlü Sunum AKIN MURAT Sayfa:150- Basım Tarihi : 11.11.2012

İradenin Alkolden Sonraki Halinin Trafiğe Yansıması

(Tam metin bildiri)

DİN VE TRAFİK SEMPOZYUMU 2016-04-07 2016-04-09 Sözlü Sunum AKIN MURAT ISBN:978-605-88773-7-5

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

21-01-2023 / 21-01-2026

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Bölüm Başkanı

18-11-2021 / 18-11-2024

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

24-01-2020 / 01-01-1

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Anabilim Dalı Başkanı

24-01-2020 / 21-01-2023

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Anabilim Dalı Başkanı

04-08-2015 / 04-08-2018

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Kitaplar (17)

Geçmişten Günümüze Kur'ân Eksenli Bazı Tartışmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ateistlerin Kur'ân-ı Kerîm'e Yönelttikleri Eleştirilerin Tutarsızlığı Editör: Murat Akın, Recep Çetintaş Basım Sayısı::(1) Sayfa::227 274 Yayınevi:: İlâhiyat ISBN: 978-625-6902-22-0 Tarih: 2023

Klasikten Moderniteye Geçiş Bağlamında Türkiye'de Dini Eğitim (19. ve 20. Yüzyıllar)

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Tanzimat'tan Günümüze Kelâm İlmi Editör: Seyfullah Kara, Salih Aybey Basım Sayısı::(1) Sayfa::53 80 Yayınevi:: İlâhiyât ISBN: 978-625-8301-00-7 Tarih: 2022

Tevhid Davasında Tefrikaya Savrulmak

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Asalet ayınevi ISBN: 978-625-7297-88-2 Tarih: 2022

Tarihsel Süreçte Kelam -Kelam Tarihi-

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: (Kelam İlminin Doğuşu I) Cebriyye-Cehmiyye Editör: Ekrem Uysal Basım Sayısı::(1) Sayfa::144 154 Yayınevi:: Mütercim Yayınları ISBN: 978-605-9298-80-3 Tarih: 2021

İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Hâlid b. Safvân Editör: Özden Kanter Basım Sayısı::(1) Sayfa::50 53 Yayınevi:: Mana Yayınları ISBN: 978-605-2329-59-6 Tarih: 2021

İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Osman b. Hâlid et-Tavîl Editör: Özden Kanter Basım Sayısı::(1) Sayfa::200 203 Yayınevi:: Mana Yayınları ISBN: 978-605-2339-59-6 Tarih: 2021

İslam Modernite ve Gençlik

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Modernitenin Gençliği Esarete Sürükleyen “Özgürlük” Anlayışı Editör: Seyfullah Kara, Salih Aybey, Tahir Aşirov Basım Sayısı::(1) Sayfa::325 342 Yayınevi:: İlâhiyat ISBN: 978-625-7404-34-1 Tarih: 2021

İslâmî İlimlerde Hadis ve Sünnetin Yeri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kelâm İlminde Hadisin Bilgi Değeri Editör: Recep Çetintaş, Murat Akın Basım Sayısı::(1) Sayfa::107 134 Yayınevi:: İlâhiyat ISBN: 978-625-7404-50-1 Tarih: 2021

Sitematik Yaklaşımla Kelam Araştırmaları I-II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: KIYAMET VE ÂHİRETİN İMKÂNI Editör: Ekrem UYSAL Basım Sayısı::(1) Sayfa::427 460 Yayınevi:: Mütercim Yayınları ISBN: 978-605-9298-77-3 Tarih: 2020

Kelam Tarihi I-II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İlk Ortaya Çıkan Mezhepler Editör: Mehmet Baktır-Ahmet Çelik Basım Sayısı::(1) Sayfa::89 119 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-9498-72-2 Tarih: 2019

Felsefî Kelâmın Mağrib Temsilcilerinden İbn Arafe ve Kelâmi Görüşleri

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İlâhiyât Yayınları ISBN: 978-605-69609-3-2 Tarih: 2019

İslâm İnanç Esasları

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: İman ve İmanla İlgili Temel Kavramlar Editör: Salih Sabri Yavuz-Faruk Sancar Basım Sayısı::(1) Sayfa::35 57 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-9498-28-9 Tarih: 2018

Emeğin Değeri: Emek ve Din İlişkisi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Hz. Peygamber’in Sünnetinde Emeğin Değeri Editör: Ali Arslan, Bahattin Turgut, Behram Hasanov, Mustafa Sezer Basım Sayısı::(1) Sayfa::53 62 Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniv. Yay. ISBN: 978-605-84301-8-1 Tarih: 2017

Basra ve Bağdat Mu’tezile Ekolleri (Şahıslar ve Görüş Ayrılıkları)

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Sonçağ yayınları ISBN: 978-975-2405-13-4 Tarih: 2017

Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Hz. Peygamber’in Toplumuna İlk Davet Mesajı: Tevhid Basım Sayısı::(1) Sayfa::65 74 Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-84301-8-1 Tarih: 2017

Aile ve Modernite

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Modern Dönemde Evlerimiz ve Rol Modeller Editör: Salih Aybey, Murat AKIN, Tahyr ASHROV Basım Sayısı::(1) Sayfa::47 60 Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-08-7 Tarih: 2017

Helal Kazanç

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Günümüz İnsanı ve Tüketim Ahlakı Editör: Hasan Meydan, Murat Akın, Behram Hasanov Basım Sayısı::(1) Sayfa::43 52 Yayınevi:: ZBEÜ Yayınları ISBN: 978-605-84301-6-7 Tarih: 2016

Projeler (5)

İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler

Proje Türü : (Özel Kuruluşlar)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2020-06-13

Bitiş Tarihi : 2021-05-15

Roger Garaudy’in Tevhid Tasavvuru

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-05-21

Bitiş Tarihi : 2017-09-21

Harakanî’den Yesevî’ye Gönül Birliği

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-03-08

Bitiş Tarihi : 2016-09-08

Mâtürîdî Ekolünde Akâid Metni Yazma Geleneği Ve Önemli Akâid Metinleri

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-04-21

Bitiş Tarihi : 2017-11-30

Mu'tezile'nin vücub alellah Görüşünde Farklılaşması

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-04-22

Bitiş Tarihi : 2017-04-22

Üniversite Dışı Deneyimler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

2007-0

VAİZ

None