ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

MERVE MENTEŞE

e-Posta:

mervementese

Telefon:

2912901

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2016-2021

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Tez Adı : Klasik Türk Şiirinde Divanıhümayun Tip ve Kişilikleri

Yüksek Lisans

2013-2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Tez Adı : Mecmûatü'l-eş'âr, Süleymaniye kütüphanesi Galata mevlevîhânesi, numara:171 (1-117) (İnceleme-karşılaştırmalı metin)

Lisans

2007-2011

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (8)

Divan Şiirinde Şeyhülislam Ebûishakzâde Mehmed Esad Efendi'nin Devlet Adamlığı Özellikleri: Nef'î Divanı Örneği

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 8/2022 Sayı: 8 Sayfa: 462-474 MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2687-5675 doi:10.51531/korkutataturkiyat.1144874

Website

Klasik Türk Şiirinde Devlet Adamlığı Yönüyle Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 29 Sayfa: 249-274 MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2147-8872

Website

Divan Şairinin Zihin Dünyasında Komşuluk Biçimleri

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Tarih: 4/2022 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 1692-1712 MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2149-892X doi:10.20322/littera.1089520

Website

Bir Devlet Adamı Olarak Reisülküttapların Klasik Türk Şiirindeki İzleri

KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2022 Sayı: 16 Sayfa: 141-158 MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2587-117X doi:10.51592/kulliyat.1093104

Website

Klasik Türk Şiirinde 18. Yüzyıl Şeyhülislamlarının Güzel Ahlak Vasfı

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2022 Sayı: 27 Sayfa: 525-540 MENTEŞE MERVE

Endeks:Alan Endeksi ISSN:2148-7782 doi:10.29000/rumelide.1105410

Website

Karşılaştırmalı Edebiyat Örneği Olarak Hayâlî Bey İle Nedîm’in Birer Gazeli Üzerine İnceleme

ASOS JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 11/2020 Sayı: 110 Sayfa: 287-306 MENTEŞE MERVE

Endeks:SOBİAD, Cite Factor, İSAM ISSN:2148-2489 doi:http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.46384

Şeyhülislâm Yahyâ’nın ”Dirler” Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 10/2020 Sayı: 73 Cilt: 13 Sayfa: 145-155 MENTEŞE MERVE

Endeks:EBSCO, SOBİAD, Proquest CSA, MLA, Index Copernicus,EuroPub Database ISSN:1307-9581

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Tipler

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 22 Sayfa: 189-221 MENTEŞE MERVE

Endeks:Ebsco Host Index, ProQuest, Dergipark Akademik, Open Academic ISSN:2147-8872

Uluslararası Bildiriler (15)

18. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Edebî Bir Tarz Olarak İ'tizâriyye

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Rumeli Dil, Edebiyat ve Çeviri Sempozyumu 14.05.2022 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:1-7 ISBN:978-605-71225-6-8 Basım Tarihi : 31.08.2022

Website

Süheylî Divanı’nda Maddî Kültür Unsuru Olarak Mûsikî Âletleri ve Makamları

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13.05.2022 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:553-563 ISBN:978-605-73314-1-0 Basım Tarihi : 15.05.2022

Website

Klasik Türk Şiirinde Edebî Bir Tarz Olarak Manzum Mektuplar

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13.05.2022 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:539-553 ISBN:978-605-73314-1-0 Basım Tarihi : 15.05.2022

Website

Divan Şiirinde 17. Yüzyıl Sadrazamlarının Devlet Adamlığı Özelliği Olarak Akıllılık

(Tam metin bildiri)

9 th International Management and Social Research Conference 23.04.2022 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:180-187 ISBN:978-625-00-9323-8 Basım Tarihi : 24.04.2022

Website

Klasik Türk Şiirinde Devlet Adamlığı Yönüyle Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

(Tam metin bildiri)

9 th International Management and Social Research Conference 23.04.2022 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:188-193 ISBN:978-625-00-9323-8 Basım Tarihi : 24.04.2022

Website

Sosyal Çevre Ekseninde Şeyh Gâlib’in “Ney” Redifli Gazeli Üzerine Birİnceleme

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 28.09.2020 30.09.2020 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-625-7813-17-4 Basım Tarihi : 30.09.2020

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî ve Mitolojik Kişilikler

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 28.09.2020 30.09.2020 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-625-7813-17-4 Basım Tarihi : 30.09.2020

İhsan Oktay Anar’ın “Amat” Romanında Gerçek ve Kurmaca Kaynaklar

(Tam metin bildiri)

5th International Management and Social Research Conference 17.09.2020 18.09.2020 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-605-65197-8-9 Basım Tarihi : 18.09.2020

Klasik Türk Şiirinde Aşk Kahramanlarının Yeri: Sünbülzâde Vehbî Divanı Örneği

(Tam metin bildiri)

5th International Management and Social Research Conference 17.09.2020 18.09.2020 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-605-65197-8-9 Basım Tarihi : 18.09.2020

Klasik Türk Şiirinde Kaynak Eserler: Nev’î Divanı Örneği

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu 28.08.2020 29.08.2020 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-625-44303-1-2 Basım Tarihi : 15.09.2020

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî Tipler

(Özet bildiri)

Uluslararası Filolojide Akademik Çalışmalar Kongresi 26.09.2019 28.09.2019 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:42-None ISBN:978-605-69052-7-8 Basım Tarihi : 28.09.2019

Klasik Türk Şiirinde Ye’cûc ve Me’cûc

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18.05.2017 20.05.2017 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Basım Tarihi : 20.05.2017

Alp Er Tunga’nın Klasik Türk Şiirindeki İzi: Efrâsiyâb

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Türk Dünyası ve Araştırmaları Sempozyumu 26.04.2017 28.04.2017 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Basım Tarihi : 26.04.2017

Sultan Şairlerin Üslûbunda Dini Unsurların Yeri Avnî Divanı Örneği

(Tam metin bildiri)

ICSER-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı 29.10.2015 31.10.2015 MENTEŞE MERVE Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa:384-398 Basım Tarihi : 05.01.2016

Website

Klasik Türk Edebiyatı İle İran Edebiyatı Arasındaki Etkileşim Bağlamında Fantastik İnsan Tasavvurlarından Âfet Âfet i Âb ve Şâh ı Mârân Örnekleri

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu 08.05.2014 10.05.2014 MENTEŞE MERVE Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:129-137 ISBN:978-605-84301-0-5 Basım Tarihi : 01.05.2015

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012-2013

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Kitaplar (3)

Komşuluk

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Divan Şiirinde Yüce Bir Temenni Olarak Hz. Muhammed'e Komşu Olmak Editör: GÜRSOY NASKALİ, Emine Basım Sayısı::(1) Sayfa::337 357 Yayınevi:: Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 9786258118506 Tarih: 2022

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikâyeleri

(Bilimsel Kitap)

Editör: Dr. Hasan ÖZER, Dr. Osman ARICAN Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-07-0 Tarih: 2017

Dem İle Semâ Arasında / Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’ndaki Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 171 Numaralı Mecmua Editör: Prof. Dr. Bayram Ali KAYA Basım Sayısı::(1) Sayfa::135 235 Yayınevi:: Sakarya Yayıncılık ISBN: 978-605-4229-53-6 Tarih: 2016

Projeler (2)

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 25.08.2015 - 27.12.2017

Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi nde Bulunan Şiir Mecmuâlarının Sistematik Tasnifi ve Belli Mecmuâların Çeviri Yazıya Aktarımı Proje No 2014 02 06 001

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.07.2014 - 12.07.2016

Ödüller (2)

TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

Tarih: 2016
(TÜBİTAK)
(Diğer)

TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

Tarih: 2013
(TÜBİTAK)
(Diğer)