PROFESÖR

İsim:

GÖKHAN DÖKMEN

Email:

gokhan.dokmen

Telefon:

0 372 291-1462

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Maliye

Mali İktisat

Kamu Ekonomisi

Kamu Maliyesi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2005-2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE (DR)

Lisans

1994-1998

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

1950-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Karaparanın aklanması ile mücadelede Türk hukuk sisteminde yer alan mali ve mali olmayan tedbirler

UFUK ERSUNGUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bölgesel kalkınmada organize sanayi bölgelerinin rolü: Zonguldak iline yönelik bir analiz

CİHANGİR AKTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kamu harcamalarının ve vergilerin iç göç üzerindeki etkileri: Türkiye örneği

FURKAN TOSUNER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Engellilere yönelik kamusal hizmetler: Zonguldak ili memnuniyet algısı

ELİF KIRIKOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Vergi takozunun doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına etkisi: Avrupa Birliği örneği

FERDA KAYGUSUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kentsel rant ve vergi uygulamaları: Zonguldak ili örneği

CİHAN KAYACIK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Mali sürdürülebilirliğin analizinde mali tepki fonksiyonu: Türkiye örneği

ARINÇ BOZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sosyal harcamaların devlet borçlanması üzerindeki etkisi: OECD örneği

ZEKİ KAPLAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisine yönelik sigara tüketicilerinin tutumu

NURSEDA SAYMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kabahatler Kanunu hükümleri ışığında vergi kabahatlerinde katılma ve birleşme

KEMAL MECİT
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Verginin seçmenlerin siyasi tercihleri üzerindeki etkisi: Amprik bir çalışma Sakarya ili örneği

CANAN OVA
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Din ve ekonomi bağlamında İslam maliye tarihi ve maliye sistemi

ŞAHİN YEŞİLYURT
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de akaryakıt tüketimi üzerinden alınan vergilerin negatif dışsallıklar üzerindeki etkileri

METİN SÖYÜK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Vergi uyumunun sağlanmasında duyarlı regülasyon sisteminin kullanılması

TUGAY GÜNEL
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (4)

Sigara Bağımlılığı ve Devletin Sigara Tüketimi ile Mücadele Yöntemleri Arasındaki İlişki

Maliye Dergisi

Tarih: 1/2019 Sayı: 176 Sayfa: 599-623 DÖKMEN GÖKHAN,PEKKAYA MEHMET,SAYMAZ NURSEDA

Endeks:Web of Science-Emerging Sources Citation Index ISSN:1300-3623

Vergi Takozunun Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Örneği

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sayı: 20 Cilt: 10 DÖKMEN GÖKHAN,KAYGUSUZ FERDA

Endeks:EBSCOHOST ISSN:1309-954X

TÜRKİYE’DE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE TEORİK BİR YAKLAŞIM: MALİ TEPKİ FONKSİYONU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2017 DÖKMEN GÖKHAN,BOZ ARINÇ

Endeks:DOAJ, INDEX COPERNICUS, CITEFACTOR, EBSCO ISSN:1303-0035

Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi Uygulamaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 41-64 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:EBSCO

Ulusal Makaleler (24)

Türkiye’de Kamu Harcamalar ve Vergilerin İç Göç Üzerindeki Etkileri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sayı: 3 Cilt: 19 DÖKMEN GÖKHAN,TOSUNER FURKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

OECD Ülkeleri Kamu Sağlık Harcamalarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Sayı: 4 Cilt: 15 PEKKAYA MEHMET,DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

KURUMLAR VERGİSİ ORANI-HASILAT İLİŞKİSİ: PARADOKSAL BİR YAKLAŞIM

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 10/2018 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 77-97 DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

KİRLETEN ÖDER İLKESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİ VE NEGATİF DIŞSALLIKLAR SORUNU

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2018 Sayı: 57 SEZER ÖZCAN,DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-005X

Sosyal Harcamaların Devlet Borçlanması Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği

Maliye Araştırmaları Dergisi

Tarih: 7/2018 DÖKMEN GÖKHAN,kaplan zeki

Endeks:Scholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific IndexingServices (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Journal Index (JI), AcademicResource Index (ARI), InfoBase Index (II), Academia Social Science Index(ASOS), International Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index(ESHI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Pak Academic Search,Akademik Dizin, Acarindex.

Vergilerin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi Sakarya İli Örneği

Vizyoner Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 15 Cilt: 7 DÖKMEN GÖKHAN,OVA CANAN

Endeks:EBSCO

Linkages Between Market Capitalization and Economic Growth The Case of Emerging Markets

International Journal of Economic Studies

Tarih: 1/2015 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 39-48 DÖKMEN GÖKHAN,AYSU AHMET,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:ASOS Index Veri Tabanı

Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri Arasındaki İlişki Panel Nedensellik Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 7/2012 Sayı: 2 Cilt: 27 Sayfa: 115-143 Gökhan DÖKMEN

Environmental Tax and Economic Growth A Panel VAR Analysis

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2012 Sayı: 40 Cilt: 40 Sayfa: 43-65 DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:ECONLIT

Kamu Harcamalarında Yakınsama Süreci Avrupa Birliği Örneği

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

Tarih: 5/2012 Sayı: 567 Cilt: 49 Sayfa: 81-94 DÖKMEN GÖKHAN,AYSU AHMET

Yolsuzlukların Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi Dinamik Panel Veri Analizi

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 41-51 DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:ECONLIT

Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Devletin Rolü Düzey 2 Bölgelerine İlişkin Ampirik Bir Analiz

Yönetim ve Ekonomi

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 19 Sayfa: 143-163 DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:ECONLIT

Effect of Institutional Quality on the Size of State A Dynamic Panel Data Study

Journal of Economic and Social Research

Sayı: 1 Cilt: 14 Sayfa: 25-52 Muhlis BAĞDİGEN, Gökhan DÖKMEN

Endeks:ECONLIT

Avrupa Birliği nde Bölgesel Yenilik Sistemlerine Yönelik Kamu Politikaları Seçilmiş Ülke Örnekleri

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 31 Sayfa: 1-30 Fevzi DEVRİM, Gökhan DÖKMEN

Vergi Uyumunun Sağlanmasında Duyarlı Regülasyon Sistemi Avustralya Örneği

AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Cilt: 8 Sayfa: 43-65 Gökhan DÖKMEN, Tugay GÜNEL

Endeks:EBSCO

Maliye Politikalarının Keynesyen Olmayan Etkileri Türkiye Örneği

Maliye Dergisi

Tarih: 7/2011 Sayı: 161 Cilt: 161 Sayfa: 118-132 DÖKMEN GÖKHAN,VURAL TARIK

Endeks:ECONLIT

Maliye Politikalarının Etkinliğine Yönelik Paradigmalar Literatür İncelemesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 7/2011 Sayı: 14 Cilt: 14 Sayfa: 291-316 Gökhan DÖKMEN

Endeks:EBSCO

Türkiye de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Sayı: 2 Cilt: 56 Sayfa: 95-120 Abdullah TEKBAŞ, GÖkhan DÖKMEN

An Investigation on the Relationship between Government Size and Unemployment Rate Evidence from OECD Countries

Sosyo Ekonomi

Tarih: 1/2010 Sayı: 16 Cilt: 7 Sayfa: 179-190 AYSU AHMET,DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:ECONLIT

Hükümet İstikrarının Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi Gelişmekte Olan Ülkelere İlişkin Ampirik Bir Çalışma

Journal of Yasar University

Tarih: 1/2010 Sayı: 5 Cilt: 18 Sayfa: 3028-3037 Gökhan DÖKMEN, Ahmet AYSU

Endeks:EBSCO

Türkiye de Vergi Yükünün Bölgesel Dağılımı

Maliye Dergisi

Tarih: 7/2007 Sayı: 153 Cilt: 153 Sayfa: 195-213 Abdullah TEKBAŞ, Gökhan DÖKMEN

Endeks:ECONLIT

Çin in Küresel Bir Güç Olmasında Vergi Sisteminin Rolü

Vergi Dünyası

Tarih: 7/2007 Sayı: 311 Cilt: 26 Sayfa: 77-90 Asuman ALTAY, Gökhan DÖKMEN

Yolsuzluklarla Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi Türkiye Örneği

ZKU Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 23-38 Muhlis BAĞDİGEN, Gökhan DÖKMEN

Endeks:EBSCO Host Veri Tabanı, ASOS Index Veri Tabanı,

Yolsuzluğun Kamu Gelir ve Giderleri Üzerine Etkisi

ZKU Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 53-69 Muhlis BAĞDİGEN, Gökhan DÖKMEN

Uluslararası Bildiriler (12)

ENGELLİ BİREYLER AÇISINDAN YEREL KAMU HİZMETLERİNE AİT KONULAR: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,PEKKAYA MEHMET,KIRIKOĞLU ELİF

ZONGULDAK’TAKI ENGELLI BIREYLERIN ALDIĞI YEREL HIZMET BOYUTLARININ BELIRLENMESI VE BOYUTLAR ARASINDAKI İLIŞKILER

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,DÖKMEN GÖKHAN,KIRIKOĞLU ELİF

Karaparanın Aklanması ile Mücadelede Türk Hukuk Sisteminde Yer Alan Tedbirler

(Tam metin bildiri)

European Congress on Ecoonnmic Issues VI 14.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,ERSUNGUR UFUK

Bölgesel Kalkınmada Organize Sanayi Bölgelerinin Rolü: Zonguldak İline Yönelik Bir Analiz

(Tam metin bildiri)

European Congress on Economi Issues VI 14.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,AKTAŞ CİHANGİR

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES IN THE RESTRUCTURING OF PUBLIC ADMINISTRATION: THE CASE OF BAKKA

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,DÖKMEN GÖKHAN ISBN:978-605-4931-62-0

SİGARA TÜKETİMİNİ AZALTMAYA YÖNELİK KAMUPOLİTİKALARINA TÜKETİCİLERİNİN ALGISI

(Tam metin bildiri)

IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES 15.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,PEKKAYA MEHMET,saymaz nurseda ISBN:978-605-2012-90-1

KENTSEL RANT VE VERGİ UYGULAMALARI: ZONGULDAK İLİÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES 15.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,kayacık cihan ISBN:978-605-2012-90-1

INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH: THE VALIDITY OF THE KUZNETS CURVE HYPOTHESIS INTHE FRAME OF PUBLIC POLICIES

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,DÖKMEN GÖKHAN ISBN:978-605-4931-62-0

THE ISSUE OF ENVIRONMENTAL TAXATION AND NEGATIVE EXTERNALITIES IN TURKEY IN THE FRAMEWORK OF THE POLLUTER’xxS PAY PRINCIPLE

(Özet bildiri)

INTERNATONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III 19.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,SEZER ÖZCAN ISBN:978-605-67620-2-4

Website

Din ve Ekonomi Bağlamında İslam Maliye Sistemi ve Günümüz Maliye Sistemiyle Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

International Congress on Islamic Economics and Finance 01.10.2015 03.10.2015 DÖKMEN GÖKHAN,YEŞİLYURT ŞAHİN

Kamu Harcamaları ile Bürokrasi Arasındaki İlişki Avrasya Ekonomileri Örneği

(Tam metin bildiri)

International Conference on Eurasian Economies 17.09.2013 18.09.2013 DÖKMEN GÖKHAN Cilt: 2013 Sayfa:420-428

Makro Ekonomik Politikalar ve Hisse Senedi Endeks İlişkisi Türkiye Örneği

(Tam metin bildiri)

1. International Symposium on Accounting and Finance 31.05.2011 02.06.2011 Gökhan DÖKMEN, Arzu TAY Cilt: 2012 Sayfa:261-275

Ulusal Bildiriler (1)

Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Devletin Rolü Düzey 2 Bölgelerine İlişkin Ampirik Bir Analiz

(Tam metin bildiri)

26. Türkiye Maliye Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikaları Tebliğler Kitabı 02.05.2011 05.05.2011 Gökhan DÖKMEN Cilt: 2011 Sayfa:33-49

Akademik Görevler

DOÇENT

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2009-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2013

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bölüm Başkanı

2012

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2011

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi

(Doktora)

Açık Ekonomide Maliye Politikaları

(Doktora)

Avrupa Birliğinde Maliye Politikası

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Maliye Politikaları

(Yüksek Lisans)

MLY714 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI

(Yüksek Lisans)

MLY711 ULUSLARARASI MALİYE

(Yüksek Lisans)

MLY 727 MALİ SOSYOLOJİ

(Yüksek Lisans)

MLY 702 MALİYE POLİTİKALARI

(Yüksek Lisans)

Kamu Kesimi Ekonomisi

(Yüksek Lisans)

Avrupa Birliğinde Maliye Politikaları

Dersler - Lisans

(Lisans)

vergi Teorisi ve Politikası

(Lisans)

Vergi Teorisi ve Politikası

(Lisans)

Vergi Hukuku

(Lisans)

Maliye Politikası II

(Lisans)

Maliye Politikası I

(Lisans)

Maliye Politikası

(Lisans)

MLY416 DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

MLY404 MALİYE POLİTİKASI II

(Lisans)

MLY403 MALİYE POLİTİKASI I

(Lisans)

MLY364 MALİYE POLİTİKASI

(Lisans)

MLY322 KAMU EKONOMİSİ II

(Lisans)

MLY311 KAMU MALİYESİ

(Lisans)

MLY305 KAMU EKONOMİSİ I

(Lisans)

Kamu Maliyesi

(Lisans)

Kamu Ekonomisi II

(Lisans)

Kamu Ekonomisi I

Kitaplar (5)

Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yaşanan Değişim Süreci Editör: Akman Elvettin, Babaoğlu Cenay Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-605-327-764-4 Tarih: 2018

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Role of Religion on Tax Revenue: A Global Religious Perspective Editör: Dincer Hasan, Hacioglu Ümit, Yüksel Serhat Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Springer, Cham ISBN: 978-3-319-78493-9 Tarih: 2018

Political Economy in Transition Economies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Effect of Public Capital on Private Capital: The Case of Transition Countries Editör: Tayfur Bayat Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Editura Universitatii Aurel Vlaicu ARAD ISBN: 978-973-752-780-6 Tarih: 2017

Madencilik Sektörünün Zonguldak İlindeki Yeri ve Önemi Ekonometrik ve İstatistiki Yöntemlerle Analiz

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: TC Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-03-2 Tarih: 2016

Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Yayınevi:: BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri Tarih: 2015

Ödüller (1)

Best Paper Award

Tarih: 2017
(International Congress on Afro)
(Diğer)